หน้าหลัก / ประกาศเชิญชวน ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 204 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาล่ามภาษาต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน ๑๖๙๔ จำนวน ๖ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ (วุฒิปวส.) เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน ๑๖๙๔ จำนวน ๘ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาล่ามภาษาต่างประเทศจำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน ๑๖๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารและติดตามงบประมาณเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าคู่สายวงจรเช่าศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 262211 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561