หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9 / 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

จำนวน 354 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑ กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี//สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี//สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี//สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี//สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 168489 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561