หน้าหลัก / ประกาศเชิญชวน ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จำนวน 13 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายไตยภพ , นายไพรงาม ,นายณัฐพล , นายกิตติศักดิ์ , นายนาวิน , นายภานุวัฒน์ , นายภูวเดช , นายศรีภุชงค์ , นายอานนท์ , นางสาวเอ็มอร, นายธีรุตม์ , นางสาวพัทธ์ธีรา, นายทินกร (รวมจำนวน 13 อัตรา)

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม

สารสังเขป : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จำนวน 13 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายไตยภพ , นายไพรงาม ,นายณัฐพล , นายกิตติศักดิ์ , นายนาวิน , นายภานุวัฒน์ , นายภูวเดช , นายศรีภุชงค์ , นายอานนท์ , นางสาวเอ็มอร, นายธีรุตม์ , นางสาวพัทธ์ธีรา, นายทินกร (รวมจำนวน 13 อัตรา)

วันที่บันทึก : 12/05/2565

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2425617 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561