Department of Employment Library
     <<หน้าถัดไป>><<หน้าที่ผ่านมา>>

ชานนท์ ทองชัยประสิทธ์   เก่งจีนอินเทรนด์ ตอน พูดจีนได้พิชิตทุกสถานการณ์. กรุงเทพฯ: สามลดา,  2557
      การทักทาย,การแนะนำตัว,การชวนพูดคุย,การถามตอบข้อมูล,แสดงความรู้สึก ,ขออนุญาตและขอความช่วยเหลือ,การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ ,สื่อสารอย่างไรไม่ติดขัด
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์   การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล : Indididual Development plan. กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์,  2552
      ลักษณะทั่วไปของIndididual Development plan,การกำหนดมาตรฐานความสามารถที่ต้องการ,การประเมินความสามารถของพนักงาน,การกำหนดเครื่องการพัฒนาบุคคลากร,การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคล,การพูดคุยแผนการพัฒนากับพนักงาน,การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พงศา บุยชัยวัฒนโชติ   SMART JD (Smart Job Description). กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ เพรส,  2556
      ใบบรรยายลักษณะงานและเทคนิคการเขียน,การนำSMART JDไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ   พูดจาภาษาจีน คู่มือสนทนาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ฉบับท่องเที่ยว . กรุงเทพฯ: สื่อรวิชญ,  2557
      ประโยคคำถามพื้นฐาน, 50 ประโยคสนทนาเบื้องต้น ออกเดินทาง,สนามบิน,บนเครื่องบิน,ด่านตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากร,เเลกเปลี่ยนเงินตรา,โรงเเรม,บริการของโรงเเรม,เช็คเอาท์
สาละ บุญคง   อ่านยุทธวิธีกลศึกขงเบ้ง. พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ: ก้าวแรก,  2556
      เคล็ดลับ...การใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เคล็ดลับ...การเข้าใจตนเอง เคล็ดลับ...การเข้าใจผู้อื่น การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมถึงเคล็ดลับ...การเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่คุณสามารถทำเองได้ง่ายๆ เพียงเทสิ่งที่อยู่ในถ้วยเดิมออกไปบ้างแล้ว "เติมสิ่งใหม่" เข้าไป บางที่สูตรลับของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในถ้วยกาแฟเหล่านี้อาจพลิกชีวิตคุณจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียว
สาละ บุญคง   อ่านกลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมโจโฉ. พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ: ก้าวแรก,  2556
      เคล็ดลับ...การใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เคล็ดลับ...การเข้าใจตนเอง เคล็ดลับ...การเข้าใจผู้อื่น การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมถึงเคล็ดลับ...การเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่คุณสามารถทำเองได้ง่ายๆ เพียงเทสิ่งที่อยู่ในถ้วยเดิมออกไปบ้างแล้ว "เติมสิ่งใหม่" เข้าไป บางที่สูตรลับของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในถ้วยกาแฟเหล่านี้อาจพลิกชีวิตคุณจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียว
กิตติ โล่ห์เพชรัตน์   อ่านยุทธวิธีเล่าปี่. กรุงเทพฯ: ก้าวแรก,  2556
      เคล็ดลับ...การใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เคล็ดลับ...การเข้าใจตนเอง เคล็ดลับ...การเข้าใจผู้อื่น การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมถึงเคล็ดลับ...การเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่คุณสามารถทำเองได้ง่ายๆ เพียงเทสิ่งที่อยู่ในถ้วยเดิมออกไปบ้างแล้ว "เติมสิ่งใหม่" เข้าไป บางที่สูตรลับของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในถ้วยกาแฟเหล่านี้อาจพลิกชีวิตคุณจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียว
สาละ บุญคง   เล่ห์ขุนศึกสามก๊ก. กรุงเทพฯ: ก้าวแรก,  2556
      เคล็ดลับ...การใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เคล็ดลับ...การเข้าใจตนเอง เคล็ดลับ...การเข้าใจผู้อื่น การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมถึงเคล็ดลับ...การเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่คุณสามารถทำเองได้ง่ายๆ เพียงเทสิ่งที่อยู่ในถ้วยเดิมออกไปบ้างแล้ว "เติมสิ่งใหม่" เข้าไป บางที่สูตรลับของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในถ้วยกาแฟเหล่านี้อาจพลิกชีวิตคุณจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียว
สาละ บุญคง   ปรัชญาคำคมสามก๊ก. กรุงเทพฯ: ก้าวแรก,  2557
      เคล็ดลับ...การใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เคล็ดลับ...การเข้าใจตนเอง เคล็ดลับ...การเข้าใจผู้อื่น การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมถึงเคล็ดลับ...การเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่คุณสามารถทำเองได้ง่ายๆ เพียงเทสิ่งที่อยู่ในถ้วยเดิมออกไปบ้างแล้ว "เติมสิ่งใหม่" เข้าไป บางที่สูตรลับของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในถ้วยกาแฟเหล่านี้อาจพลิกชีวิตคุณจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียว
จันทนา สาขากร,นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร   การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน. กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็นเพรส,  2554
      แนวคิดของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน,กระบวนการตรวจสอบภายใน,แนวการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย,วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ,ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย ,ตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย,การสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล ,วิธีการทางข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย,การตีความและการนำเสนอ,การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย


[หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]

ปิดหน้าจอ