Department of Employment Library
     <<หน้าถัดไป>><<หน้าที่ผ่านมา>>

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,ผู้แปล   ผีเสื้อ. พิมพ์ครั้งที่17.กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์,  2557
      ผีเสื้อ,ไห่หยุน,เหม่ยหลาน,ความตกต่ำ,ตงตง,คำพิพากษา,หมู่บ้านดอย,การกลับคืนสู่ฐานะตำแหน่ง,ชิวเหวิน,ออกเดินทาง,ฝนพุทธา,ช่องว่าง,ลาจาก,สะพาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,ผู้แปล   หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า. กรุงเทพฯ: บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด,  2555
      บิดา,ปิตุเรศมารดร,พระพรชัย,เพลงไทยดำเนินดอย,รอยพระปิตุเรศ,เขต พิทยา,ศาลาพระดาบส,พจนสารานุกรม,สะสมสารนิเทศ,พินิจเขตรอบรัฐ, พัฒนาชนบท, ใสสดสมองกล, ภูวดล ธ. กรุณา, รักราชมุ่งภักดี สองบาท
สิริพร แซ่เตีย   สนทนาภาษาญี่ปุ่น ฉบับเร่งรัด. กรุงเทพฯ: ไพลิน,  2553
      ทักทายประจำวัน,แนะนำตนเอง,ที่พักและโรงแรม,สอบถามเส้นทาง,พูดคุยทางโทรศัพท์,การถามเวลา,สภาพอากาศ,การนับตัวเลข,ของฝาก,การแสดงความยินดี,การบอกเล่าเรื่องทั่วๆไป
ภัทรพล ศิลปาจารย์   เหนื่อยชั่วคราว สบายชั่วโคตร. พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ: สต็อคทูมอร์โรว์,  2556
      พื้นฐานการลงทุนเบื้องต้น, ปัจจัยพื้นฐานในการลงทุน, เทคนิคพื้นฐานในการลงทุน, ตัวเลือกในการลงทุนเบื้องต้น, การลงทุนในอสังหาฯ อย่างมืออาชัพ
GifttyGirl,นามแฝง และไผ่พันธ์ จั่นเพ็ชร์   Survivor อังกฤษ : พูดอังกฤษได้ ไปไหนก็สนุก. กรุงเทพฯ: อมรินทร์,  2556
      แนะนำภูมิประเทศและการท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษ, คำศัพท์วลีที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษ, ด้านสถานที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก, ด้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป, ด้านสถานที่ในการดูแลรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ได้ป่วย
สุพัตรา อาจปรุ, และปองพล สุคนธนิตยกุล   เริ่มต้นรวยด้วยธุรกิจออนไลน์. นนทบุรี: ไอซีดี,  2556
      การหารายได้ผ่านเน็ต, ธุรกิจออนไลน์, การลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยแต่ผลกำไรมากขึ้น, การบริหาร การจัดการธุรกิจออนไลน์, การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อธุรกืจออนไลน์, รูปแบบของธุรกิจออนไลน์, เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ, ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจออนไลน์, การจัดร้านค้าออนไลน์
เช, โทนี่., วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา,ผู้แปล   ใช้ความสุขทำกำไร : Delivering Happiness. กรุงเทพฯ: วีเลิร์น,  2556
      ตามล่าหาเงิน,ได้ (บาง) อย่างเสีย (บาง) อย่าง,ผลกำไรและความรัก,วางตำแหน่งให้ชัด,เคล็ดลับแห่งการเจริญเติบโต แบรนด์ วัฒนธรรมองค์กร ท่อสร้างคน,ผลกำไร ความรักและเป้าหมาย
ไบรอัน เทรซี และปีเตอร์ ซี, ศรชัย จาติกวณิช,ผู้แปล   12 วิธี สู่วิถีผู้นำ : 12 Disciplines of Leadership Excellence. กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล,  2556
      วินัยแห่งความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม,วินัยแห่งการรู้ชัด,วินัยแห่งการควบคุม,วินัยแห่งธาตุแท้,วินัยในเรื่องขีดความสามารถ,วินัยแห่งความเป็นต่อในการแข่งขัน,วินัยแห่งความคืดสร้างสรรค์,วินัยแห่งความกล้าหาญ,วินัยแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง,วินัยแห่งการใช้สมาธิ,วินัยแห่งความเลิศส่วนบุคคล
สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ และคณะ   ศิลปะการสนทนาภาษาอังกฤษ Book Three Responders & Closers. พิมพ์ครั้งที่4.กรุงเทพฯ: ปัญญาชน,  2556
      Part One : Responders การกล่าวตอบรับ,Agreement and Disagreement responder เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย,Indecision and Ignorance Responder ยังไม่ได้ตัดสินใจและยังไม่รู้เรื่อง,Disbelief and Rejecting responder ยอมรับและปฏิเสธ,Disbelief and Consensus responder ไม่เชื่อและเห็นพ้อง,Sympathy and Lack of Sympathy responder แสดงความเห็นอกเห็นใจและปราศจากความเห็นอกเห็นใจ, Part Two : Closers การกล่าวปิดการสนทนา,Casual Closers ปิดการสนมนาอย่างกันเอง,Phone Closers จบการสนมนาทางโทรศัพท์,Formal Closres การกล่าวจบการสนทนาอย่างเป็นทางการ (เป็นพิธีรีตรอง)
สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ และคณะ   ศิลปะการสนทนาภาษาอังกฤษ Book Two Links. พิมพ์ครั้งที่4.กรุงเทพฯ: ปัญญาชน,  2556
      Part One : Subject-Expnsion Links, Links เพื่อขยายเรื่อง,Expanding a Point การขยายต่อเติมตรงจุดใดจุดหนึ่ง,Adding something การกล่าวเพิ่มเติม,Giving a result การอธิบายเหตุผล,Part Two : Subject-Evaluation Links, Links ที่ใช้นำคำพูดแสดงความคิดเห็น,Rejecting การปฏิเสธ,Questioning and Suggesions การซักถามและให้คำแนะนำ,Stating reservations การบอกอย่างเจียมตัวหรือด้วยความระมัดระวัง,Part Three : Argumentation Links, Links ใช้นำคำพูดที่จะยกเหตุผลในการถกปัญหา,Generalization การกล่าวอ้างจากหลักทั่วไป,Pointing out exceptions การใช้ให้เห็นถึงข้อยกเว้น,Giving examples การยกตัวอย่าง,Summarizing and Conchuding การกล่าวย่อๆ และสรุปความ


[หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]

ปิดหน้าจอ