การจัดหมวดหมู่ ILO Thesaurus

หมวด 
ชื่อหมวดภาษาไทย
ชื่อหมวดภาษาอังกฤษ
01 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ INTERNATIONAL RELATIONS
02  การพัฒนาสังคม SOCIAL DEVELOPMENT
03 การพัฒนาเศรษฐกิจ ECONOMIC DEVELOPMENT
04 กฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐบาล และการเมือง LAW, HUMAN RIGHTS, GOVERNMENT AND POLITICS
05 สังคมศาสตร์ วัฒนธรรม มนุษยศาสตร์ และศิลปะ SOCIAL SCIENCES, CULTURE, HUMANITIES AND ART
06 การศึกษาและการฝึกอบรม EDUCATION AND TRAINING
07 การพัฒนาชนบท เกษตรกรรม การทำป่าไม้และการประมง RURAL, DEVELOPMENT, AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
08 อุตสาหกรรม ACTIVITES ECONOMICS
09 การค้า TRADE
10 การขนส่ง TRANSPORT
11 การเงิน FINANCING
12 การจัดการ หรือ การบริหาร MANAGEMENT
13 แรงงาน และการจ้างงาน LABOUR AND EMPLOYMENT
14 ประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติและการอพยพย้ายถิ่น POPULATION, RACE RELATIONS AND MIGRATION
15 สุขภาพ และความปลอดภัย HEALTH AND SAFETY
16 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ENVIRONMENTAL SCIENCES
17 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก EARTH SCIENCES
18 การวิจัยกับวิทยาศาสตร์ RESEARCH AND SCIENCE
19 ห้องสมุดและความรู้ที่เป็นระบบข้อมูล(ศาสตร์สนเทศ) LIBRARY AND INFORMANTION SCIENCE


กลับหน้าจอหลัก