โครงสร้างและการจัดองค์กร
อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน
สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
กฎ มติค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง
ข้อมูลข่าวสารอื่น
ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชน
นโยบายและการตีความ
แผนงานโครงการและงบประมาณ
คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจฯ
สัญญาสำคัญของรัฐ
มติ ค.ร.ม.
ข้อมูลข่าวสารอื่น
 
เข้าใช้ที่ระบบอินทราเน็ต
 
เข้าใช้ที่ระบบอินทราเน็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารราชการ
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส ปี 2555
กฎหมายกรมการจัดหางาน
แรงงานต่างด้าว,แรงงานต่างชาติ
การไปทำงานต่างประเทศ
จัดหางานในประเทศ
การส่งเสริมการมีงานทำ
ตลาดแรงงาน
ผลการปฎิบัติงาน
สถิติการจัดหางาน
ผลงานวิชาการ
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2248-4247 โทรสาร 0-2248-4247 อีเมล์  lib@doe.go.th   ผู้รับผิดชอบ : นางจำเนียร  จันทร์โต