ชื่อหนังสือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557 กรมการจัดหางาน(ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ผ 2554
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ , 2554
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน,สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและด้านแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย,ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน,แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557 กรมการจัดหางาน,การติดตามประเมินผลและการรายงานผล,ภาคผนวก
วันที่บันทึกข้อมูล 01/03/2554
สารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ 
ปก คำนำ สารบัญ 287เปิดแฟ้ม
บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 348เปิดแฟ้ม
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและด้านแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย 405เปิดแฟ้ม
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 297เปิดแฟ้ม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557 กรมการจัดหางาน 492เปิดแฟ้ม
การติดตามประเมินผลและการรายงานผล 231เปิดแฟ้ม
ภาคผนวก 289เปิดแฟ้ม
1