ชื่อหนังสือ วารสารจัดหางาน "ยะลา" ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2555
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 105 ส - ว 2555
พิมพลักษณ์ จังหวัดยะลา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา , 2555
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(5)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
สารสังเขป วารสารจัดหางาน "ยะลา" ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2555
วันที่บันทึกข้อมูล 08/10/2555
สารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ 
วารสารจัดหางาน "ยะลา" ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 255512122เปิดแฟ้ม
1