ชื่อหนังสือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา กำหนดจัดวันนัดพบแรงงาน โรงการสร้างงานและการจ้างงานเน่งด่วน ปี ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลา
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 112 ส - ส 2555
พิมพลักษณ์ จังหวัดยะลา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา , 2555
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(5)นัดพบแรงงาน
สารสังเขป สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา กำหนดจัดวันนัดพบแรงงาน โรงการสร้างงานและการจ้างงานเน่งด่วน ปี ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลา
วันที่บันทึกข้อมูล 18/10/2555
สารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา กำหนดจัดวันนัดพบแรงงาน โรงการสร้างงานและการจ้างงานเน่งด่วน ปี ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลา 105เปิดแฟ้ม
1