ชื่อหนังสือ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความต้องการแรงงานไทยในไต้หวัน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 105 ส - ค 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2556
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(5)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
สารสังเขป ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความต้องการแรงงานไทยในไต้หวัน
วันที่บันทึกข้อมูล 25/06/2556
สารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความต้องการแรงงานไทยในไต้หวัน 182เปิดแฟ้ม
1