ชื่อหนังสือ สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 เดือนหลังของปี (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 105 ศ - ส 2556
พิมพลักษณ์ ขอนแก่น : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น , 2556
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(5)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
สารสังเขป บทสรุปสำหรับผู้บริหาร,สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 เดือนหลังของปี (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555),ประชากรและกำลังแรงงาน,สรุปสภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2555,การลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,การให้บริการจัดหางานในประเทศโดยรัฐ,ตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ,แรงงานต่างด้าวในภาคตะวันออก
วันที่บันทึกข้อมูล 03/07/2556
สารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร,สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 เดือนหลังของปี (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555),ประชากรและกำลังแรงงาน,สรุปสภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2555,การลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 53เปิดแฟ้ม
การให้บริการจัดหางานในประเทศโดยรัฐ,ตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ,แรงงานต่างด้าวในภาคตะวันออก 39เปิดแฟ้ม
1