ชื่อหนังสือ สรุปผลสำรวจข้อมูลประชากรด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2540
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ 2540
พิมพลักษณ์ อำนาจเจริญ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ , 2540
ลักษณะทางกายภาพ 38 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(5)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
สารสังเขป ข้อมูลประชากรด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ,กราฟข้อมูลประชากรด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานอำเภอเมือง,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานลืออำนาจ,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานพนา,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานเสนางคนิคม,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานชานุมาน,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานหัวตะพาน,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานปททุมราชวงศา,ปัญหาข้อเสนอแนะ
วันที่บันทึกข้อมูล 28/02/3094
สารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ 
ปก คำนำ สารบัญ 35เปิดแฟ้ม
ข้อมูลประชากรด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ,กราฟข้อมูลประชากรด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานอำเภอเมือง,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานลืออำนาจ,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานพนา,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานเสนางคนิคม,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานชานุมาน,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานหัวตะพาน,ตารางข้อมูลประชากรด้านแรงงานปททุมราชวงศา,ปัญหาข้อเสนอแนะ 24เปิดแฟ้ม
1