ชื่อหนังสือ นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 709 พ 111 น มปป.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มปป.
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ
สารสังเขป วิวัฒนาการของแนวความคิดในการศึกษานโยบายของรัฐการเปรียบเทียบลักษณะต่างไของการกำหนอนโยบายระหว่างวิธีรากกับวิธีกิ่ง,ตัวแบบในการศึกษาการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและคุณค่าที่มีต่อการบริหารการพัฒนา,การนำนโยบายไปปฏิบัติ,การไต่สวนสาธารณะ
วันที่บันทึกข้อมูล 04/02/2553
สารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ 
ปก คำนำ สารบัญ 367เปิดแฟ้ม
วิวัฒนาการของแนวความคิดในการศึกษานโยบายของรัฐการเปรียบเทียบลักษณะต่างไของการกำหนอนโยบายระหว่างวิธีรากกับวิธีกิ่ง 409เปิดแฟ้ม
เชิงอรรถบทที่4 255เปิดแฟ้ม
  1เปิดแฟ้ม
  1เปิดแฟ้ม
1