หน้าหลัก / ข้อมูลสำคัญรายเดือน

ข้อมูลสำคัญรายเดือน

จำนวนที่พบ 176 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561
2 สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2561
3 รายงานผลการปฏิบัติงานจัดหางานในประเทศ (รวมทุกกิจกรรม) ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
4 รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางานตามพรบ.จัดหางาน พ.ศ.2528 ประจำปีงบประมาณ 2561
5 การให้บริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
6 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
7 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561
8 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ประจำปีงบประมาณ 2561
9 พิจารณาคำขอและการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (คน) ประจำปีงบประมาณ 2561
10 พิจารณาคำขอและการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (ครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2561
11 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561
12 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
13 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2561
14 ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561
15 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ประจำปีงบประมาณ 2561
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 46552 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561