หน้าหลัก / ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

จำนวนที่พบ 221 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การจัดส่งคนหางานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (ผลงานเรื่องที่ ๓)
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมคนหางานเพื่อเตรียมความพร้อมการไปทำงานในต่างประเทศ (ผลงานลำดับที่ 2)
3 ยุทธศาสตร์การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ผลงานลำดับที่ 1)
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล (ผลงานเรื่องที่ 2)
5 แนวทางการส่งเสริมการกลับคืนถิ่นของผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น (ผลงานเรื่องที่ 2)
6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (ผลงานลำดับที่ 2)
7 การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (ผลงานลำดับที่ 1)
8 การปรับปรุงวิธีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น (ผลงานเรื่องที่ 1)
9 ศูนย์พยากรณ์ความต้องการแรงงาน (ผลงานลำดับที่ 2)
10 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2559 (ผลงานเรื่องที่1)
11 การเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2)
12 การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในไต้หวันโดยกรมกการจัดหางาน (ผลงานลำดับที่ 1)
13 แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมการทำงานผู้สูงอายุโดยระบบเครือข่ายจังหวัด/เขต (ผลงานลำดับที่ 2 )
14 ผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) จังหวัดบึงกาฬ (ผลงานลำดับที่ 1)
15 การเพิ่มศักยภาพการแนะแนวอาชีพแก่ผู้สูงอายุกับผู้พิการ กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี (ผลงานลำดับที่ 2 )
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 215700 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561