หน้าหลัก / ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

จำนวนที่พบ 278 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ พ.ศ. 2560 - 2564 (ผลงานเรื่องที่ 3)
2 ความสมดุลของบุคลิกภาพกับอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ผลงานเรื่องที่ 2)
3 ความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงานด้านการศึกษา (Overeducation) (ผลงานเรื่องที่ 1)
4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา (ผลงานเรื่องที่ 2)
5 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา (ผลงานเรื่องที่ ๑)
6 แนวทางการพัฒนากระบวนการแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ (ผลงานเรื่องที่ 2)
7 การดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่ทักษะพิเศษ ศึกษากรณี สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ (ผลงานเรื่องที่ 1)
8 แนวทางการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (Memorandum of Understanding : MOU) กรณีศึกษาสำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ 6 (ผลงานลำดับที่ 2)
9 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ อาคารบริการรถตู้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใหม่) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (ผลงานลำดับที่ ๑)
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาผู้สมัครงาน (Recruitment) ให้แก่สถานประกอบการ (ผลงานเรื่องที่ 2)
11 การให้บริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) (ผลงานเรื่องที่ 1)
12 แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ศึกษากรณี สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ (ผลงานเรื่องที่ 2)
13 แนวปฏิบัติในการเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS Web Online กรณีศึกษา สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ (ผลงานลำดับที่ 1)
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ (กรณีบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง) โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Overseas Employment E-Service) (ผลงานเรื่องที่ 2)
15 การแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) (ผลงานลำดับที่ 1)
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 424175 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561