หน้าหลัก / ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

จำนวนที่พบ 218 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล (ผลงานเรื่องที่ 2)
2 แนวทางการส่งเสริมการกลับคืนถิ่นของผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น (ผลงานเรื่องที่ 2)
3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (ผลงานลำดับที่ 2)
4 การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (ผลงานลำดับที่ 1)
5 การปรับปรุงวิธีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น (ผลงานเรื่องที่ 1)
6 ศูนย์พยากรณ์ความต้องการแรงงาน (ผลงานลำดับที่ 2)
7 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2559 (ผลงานเรื่องที่1)
8 การเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2)
9 การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในไต้หวันโดยกรมกการจัดหางาน (ผลงานลำดับที่ 1)
10 แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมการทำงานผู้สูงอายุโดยระบบเครือข่ายจังหวัด/เขต (ผลงานลำดับที่ 2 )
11 ผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) จังหวัดบึงกาฬ (ผลงานลำดับที่ 1)
12 การเพิ่มศักยภาพการแนะแนวอาชีพแก่ผู้สูงอายุกับผู้พิการ กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี (ผลงานลำดับที่ 2 )
13 กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน (ผลงานเรื่องที่ 1 )
14 แนวทางการส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำจากการพัฒนาด่านชายแดน (ผลงานเรื่องที่ 2)
15 ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดน่าน (ผลงานเรื่องที่ 1)
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 46546 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561