หน้าหลัก / ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

จำนวนที่พบ 229 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การเพิ่มศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปรามจับกุม และดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (ผลงานเรื่องที่ 2)
2 แนวทางการจัดทำโครงการศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กรมการจัดหางาน (ผลงานเรื่องที่ 1)
3 แนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุสู่การมีรายได้ที่ยั่งยืน (ผลงานเรื่องที่ 2)
4 แนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ ศึกษากรณี สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย (ผลงานเรื่องที่ 1)
5 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการขอรับใบอนุญาติทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว (ผลงานเรื่องที่ 2)
6 แนวทางการพิจารณาอนุญาติให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล พื้นที่จังหวัดสระแก้ว (ผลงานเรื่องที่ 1)
7 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง (ผลงานเรื่องที่ 1)
8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง (ผลงานเรื่องที่ 2)
9 การจัดส่งคนหางานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (ผลงานเรื่องที่ ๓)
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมคนหางานเพื่อเตรียมความพร้อมการไปทำงานในต่างประเทศ (ผลงานลำดับที่ 2)
11 ยุทธศาสตร์การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ผลงานลำดับที่ 1)
12 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล (ผลงานเรื่องที่ 2)
13 แนวทางการส่งเสริมการกลับคืนถิ่นของผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น (ผลงานเรื่องที่ 2)
14 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (ผลงานลำดับที่ 2)
15 การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (ผลงานลำดับที่ 1)
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 299482 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561