หน้าหลัก / คลังความรู้

ผลงานวิชาการ

 
จำนวนที่พบ 1638 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 เทคนิคการประชาสัมพันธ์งานเชิงรุกของกรมการจัดหางาน (ผลงานเรื่องที่ 1)//อนงค์นุช มีศิริ
2 แนวทางการตรวจสอบระบบการบันทึกควบคุมเงินทดรองราชการ (ผลงานเรื่องที่ 1)//มยุรี เอี่ยมสุวรรณ
3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน (ผลงานเรื่องที่ 2)//มยุรี เอี่ยมสุวรรณ
4 การวางแผนและพัฒนากำลังคนของกรมการจัดหางานให้มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรองรับระบบราชการ ๔.๐ (ผลงานลำดับที่ 2)//ณัฐวุฒิ ภัทรประยูร
5 การประเมินค่างานตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/สำนักจากตำแหน่งประเภทอำนวยการต้นเป็นระดับสูง และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในจากระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ (ผลงานลำดับที่ 1)//ณัฐวุฒิ ภัทรประยูร
6 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของกรมการจัดหางานในยุคสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (ผลงานเรื่องที่ 2)//อนงค์นุช มีศิริ
7 แนวทางการส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุ ยุค ๔.๐ (ผลงานเรื่องที่ 2)//ตรีนุช เกยุรินทร์
8 การจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานภาคใต้ (ผลงานลำดับที่ 1)//ตรีนุช เกยุรินทร์
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ในหน่วยงานเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ผลงานเรื่องที่ 2)//อุทิศ ยิ่งยงค์
10 การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (นอมินี) อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ผลงานเรื่องที่ ๑)//อุทิศ ยิ่งยงค์
11 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการให้บริการการพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ผลงานเรื่องที่ 2)//ภูวกร โตสิงห์ขร
12 โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานแรงงานกัมพูชา ลาว และเมียนมาแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) (ผลงานเรื่องที่ 1)//ภูวกร โตสิงห์ขร
13 การเพิ่มศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปรามจับกุม และดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (ผลงานเรื่องที่ 2)//พัชรินทร์ ขำเกิด
14 แนวทางการจัดทำโครงการศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กรมการจัดหางาน (ผลงานเรื่องที่ 1)//พัชรินทร์ ขำเกิด
15 แนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุสู่การมีรายได้ที่ยั่งยืน (ผลงานเรื่องที่ 2)//ภคอร พิมพ์กลาง
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 334175 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561