หน้าหลัก / คลังความรู้

ผลงานวิชาการ

 
จำนวนที่พบ 1950 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมคนหางานจะไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS จังหวัดนครพนม (ผลงานเรื่องที่ 2)//วรานิษฐ์ กีรติพงษ์เวคิน
2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลอกลวงคนหางานไทยไปทำงานต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)//วรานิษฐ์ กีรติพงษ์เวคิน
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวอาชีพด้านการไปทำงานในต่างประเทศ (ผลงานลำดับที่ 2)//สุธิดา พึ่งรักษา
4 การคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ: กรณีศึกษาการคัดเลือกเพื่อไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employee Permit System: EPS) (ผลงานเรื่องที่ 1)//สุธิดา พึ่งรักษา
5 การยกระดับศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ (ผลงานเรื่องที่ 2)//ธวัช วงค์ริน
6 การดำเนินการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิเศษ (ผลงานเรื่องที่ 1)//ธวัช วงค์ริน
7 การพัฒนาส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ (ผลงานเรื่องที่ 2)//ไพรวัลย์โสภาพล
8 การบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร (ผลงานเรื่องที่ 1)//ไพรวัลย์ โสภาพล
9 กระบวนการแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 (ผลงานเรื่องที่ 2)//กัญจนา สุขมาก
10 การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (Memorandum of Understanding: MoU) (ผลงานเรื่องที่ 1)//กัญจนา สุขมาก
11 แนวทางการเตรียมความพร้อมในการหางานทำของกลุ่มผู้สูงอายุ (ผลงานเรื่องที่ 2)//หวันสฤษดิ์ หมัดอะหิน
12 การตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง (ผลงานเรื่องที่ 1)//หวันสฤษดิ์ หมัดอะหิน
13 การสร้างเครือข่ายบริการจัดหางานคนพิการสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผลงานเรื่องที่ 2)//ทัศนีย์ พงษ์ภู่
14 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ผลงานเรื่องที่ 1)//ทัศนีย์ พงษ์ภู่
15 การดำเนินการตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ กรณีด่านตรวจคนหางานสุไหงโก-ลก (ผลงานเรื่องที่ 1)//ปรัชญาลัย สายสวาท
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2051845 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561