หน้าหลัก / คลังความรู้

ผลงานวิชาการ

 
จำนวนที่พบ 2021 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบผู้ที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ (ผลงานเรื่องที่ 2)//เบญญาภา จันทวงศ์
2 การดำเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ (ผลงานเรื่องที่ 1)//เบญญาภา จันทวงศ์
3 การเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (ผลงานลำดับที่ 2)//กฤษณ์ ปิ่นสุข
4 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กรมการจัดหางาน (ผลงานเรื่องที่ 1)//กฤษณ์ ปิ่นสุข
5 การปรับปรุง "คู่มือการเดินทางไปทำงานต่างประเทศและการแจ้งเบาะแสผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางาน" เพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน (www.doe.go.th/ipd) (ผลงานเรื่องที่ 2)//สาคเรศ มากพานิช
6 การรับเรื่องและวินิจฉัยคำร้องทุกข์ ศึกษากรณีคนหางานร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือให้ติดตามค่าบริการและค่าใช้จ่ายคืนจากบริษัทจัดหางานโอ.พี.เอส.กรุ๊ป (1984) จำกัด (ผลงานเรื่องที่ 1)//สาคเรศ มากพานิช
7 การพิจารณาคำขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม 2563 กรณีศึกษา สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (ผลงานเรื่องที่ 1)//มาโนช โรยนรินทร์
8 แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2563 (ผลงานเรื่องที่ 2)//มาโนช โรยนรินทร์
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการรับเงินสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผลงานเรื่องที่ 2)//ผกามาศ อินทสิทธิ์
10 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเพื่อใช้สำหรับบริหารงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)//ผกามาศ อินทสิทธิ์
11 การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศเกี่ยวกับการรับเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2)//ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ สุวรรณนภา
12 แนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ/ทายาทโดยธรรม ผ่าน KTB Corporate Online (ผลงานเรื่องที่ 1)//ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ สุวรรณนภา
13 การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน (ผลงานเรื่องที่ 2)//รินรดา ไชยรัตน์
14 การติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและศูนย์พิสูจน์สัญชาติ (ผลงานเรื่องที่ 1)//รินรดา ไชยรัตน์
15 แนวทางการส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ (ผลงานเรื่องที่ 2)//สุกฤตา แคนยุกต์
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2425410 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561