หน้าหลัก / คลังความรู้

ผลงานวิชาการ

 
จำนวนที่พบ 1725 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการรับเงินกองทุนเพื่อการช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2//สิริพรรณ ราโช
2 แนวปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกกองทุนเพื่อการช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1//สิริพรรณ ราโช
3 แนวทางการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ (ผลงานลำดับที่ 2)//วรัชวรรณ งวดคำนาม
4 การควบคุมภายในของสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผลงานลำดับที่ 1)//วรัชวรรณ งวดคำนาม
5 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณีศึกษาของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง (ผลงานเรื่องที่ 2)//ชินกร สถิตเลิศพิภัทร์
6 แนวทางการพิจารณากลั่นกรองและตรวจทานหนังสือราชการเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา (ผลงานเรื่องที่ 1)//ชินกร สถิตเลิศพิภัทร์
7 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จังหวัดชัยภูมิ (ผลงานเรื่องที่ 2)//พัชราวรรณ หาญกุดตุ้ม
8 การตรวจสอบ จับกุม และดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (ผลงานเรื่องที่ 1)//พัชราวรรณ หาญกุดตุ้ม
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานสตูล (ผลงานเรื่องที่ 1)//โยธิน หนิเหม
10 การตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดสตูล (ผลงานลำดับที่ 1)//โยธิน หนิเหม
11 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานประเทศมาเลเซียของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานเบตง (ผลงานเรื่องที่ 2)//นภัทร ทิพาพงศ์
12 การดำเนินการตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานประเทศมาเลเซีย ณ ด่านตรวจคนหางานเบตง (ผลงานเรื่องที่ 1)//นภัทร ทิพาพงศ์
13 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการรับแจ้งไปทำงานในต่างประเทศ ศึกษากรณี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ (ผลงานเรื่องที่ 2)//ภาวนา ศรีคชา
14 การดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน กรณีการดำเนินคดีสาย/นาหน้าเถื่อนหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ (ผลงานลำดับที่ 1)//ภาวนา ศรีคชา
15 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศตาม MoU (ผลงานเรื่องที่ 2)//ศุกร์โชค มีแสง
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1244171 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561