หน้าหลัก / คลังความรู้

ผลงานวิชาการ

 
จำนวนที่พบ 1626 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การเพิ่มศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปรามจับกุม และดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (ผลงานเรื่องที่ 2)//พัชรินทร์ ขำเกิด
2 แนวทางการจัดทำโครงการศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กรมการจัดหางาน (ผลงานเรื่องที่ 1)//พัชรินทร์ ขำเกิด
3 แนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุสู่การมีรายได้ที่ยั่งยืน (ผลงานเรื่องที่ 2)//ภคอร พิมพ์กลาง
4 แนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ ศึกษากรณี สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย (ผลงานเรื่องที่ 1)//ภคอร พิมพ์กลาง
5 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการขอรับใบอนุญาติทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว (ผลงานเรื่องที่ 1)//ภาวิดา พลคำมา
6 แนวทางการพิจารณาอนุญาติให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล พื้นที่จังหวัดสระแก้ว (ผลงานเรื่องที่ 1)//ภาวิดา พลคำมา
7 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง (ผลงานเรื่องที่ 1)//ปรียนันท์ เหล่าจารุวัฒน์
8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง (ผลงานเรื่องที่ 2)//ปรียนันท์ เหล่าจารุวัฒน์
9 การจัดส่งคนหางานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (ผลงานเรื่องที่ ๓)//สุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมคนหางานเพื่อเตรียมความพร้อมการไปทำงานในต่างประเทศ (ผลงานลำดับที่ 2)//สุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล
11 ยุทธศาสตร์การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ผลงานลำดับที่ 1)//สุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล
12 แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ผลงานลำดับที่ 1)//สุชาติ ม่วงน้อย
13 การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีศึกษา อำนาจหน้าที่ในการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (ผลงานลำดับที่ 2)//เกศกมลวรรณ แสนสุข
14 การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร (ผลงานเรื่องที่ 2)//ปทิดา ท่านทรัพย์
15 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (ผลงานลำดับที่ 1)//วารุณี เกลี้ยงสิน
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 262213 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561