หน้าหลัก / คลังความรู้

ผลงานวิชาการ

 
จำนวนที่พบ 1709 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การจัดทำบทวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวตลาดแรงงานรายเดือน (ผลงานเรื่องที่ 2)//วุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์
2 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในช่วงปี 2558 - 2562 : Occupation Trends 2015 - 2019 (ผลงานเรื่องที่ 1)//วุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์
3 การปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน และกระบวนการค้ามนุษย์ (ผลงานเรื่องที่ 2)//จักก์ สมุทรกลิน
4 การป้องกัน และแก้ปัญหาการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดบึงกาฬ (ผลงานเรื่องที่ 1)//จักก์ สมุทรกลิน
5 การจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรับการทำงานของแรงงานต่างด้าว สำหรับเชื่อมต่อพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ผลงานเรื่องที่ 2)//ธีรศุกร์ บุญช่วยเหลือ
6 การขออนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเข้ามาทำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) ของจังหวัดจันทบุรี (ผลงานเรื่องที่ 1)//ธีรศุกร์ บุญช่วยเหลือ
7 โครงการจัดตั้งศูนย์คืนถิ่นของแรงงานไทยเพื่อการพัฒนาแรงงาน (Re-integration Center) (ผลงานเรื่องที่ 2)//ปลิดา ร่วมคำ
8 ผลสัมฤทธิ์ของการติดตามหนี้ค้างชำระของลูกหนี้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน : กรณีศึกษาจังหวัเชียงใหม่ (ผลงานเรื่องที่ 1 )//ปลิดา ร่วมคำ
9 พัฒนาการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานเรื่องที่ 2)//สุพจน์ สมพงษ์
10 การจัดระบบแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานอย่างถูกกฎหมาย ไร้การค้ามนุษย์ ในจังหวัดนครปฐม (ผลงานเรื่องที่ 1)//สุพจน์ สมพงษ์
11 การคุ้มครองแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ (ผลงานเรื่องที่ 2)//ยุทธศาสตร์ ทูลกลาง
12 การดำเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อน (กรณีศึกษาคนหางานจังหวัดอุดรธานีถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ) ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 (ผลงานเรื่องที่ 1)//ยุทธศาสตร์ ทูลกลาง
13 แนวทางพัฒนาการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีอาชีพ มีงานทำ ยุค 4.0 (ผลงานเรื่องที่ 2)//เพ็ญศรี ปราชญ์นครเขตต์
14 การดำเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดระนอง ตามมติคณะนายกรับมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 (ผลงานเรื่องที่ 1)//เพ็ญศรี ปราชญ์นครเขตต์
15 ปรับปรุงแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการตามมาตรา 35 แห่งพระราชาบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ผลงานเรื่องที่ 2)//ไพศาล จาตุรพงศ์
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 712274 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561