หน้าหลัก / คลังความรู้

ผลงานวิชาการ

 
จำนวนที่พบ 1618 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การจัดส่งคนหางานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (ผลงานเรื่องที่ ๓)//สุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมคนหางานเพื่อเตรียมความพร้อมการไปทำงานในต่างประเทศ (ผลงานลำดับที่ 2)//สุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล
3 ยุทธศาสตร์การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ผลงานลำดับที่ 1)//สุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล
4 แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ผลงานลำดับที่ 1)//สุชาติ ม่วงน้อย
5 การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีศึกษา อำนาจหน้าที่ในการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (ผลงานลำดับที่ 2)//เกศกมลวรรณ แสนสุข
6 การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร (ผลงานเรื่องที่ 2)//ปทิดา ท่านทรัพย์
7 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (ผลงานลำดับที่ 1)//วารุณี เกลี้ยงสิน
8 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล (ผลงานเรื่องที่ 2)//เจริญตา ละเอียด
9 คู่มือการจัดทำกฎหมายรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 (ผลงานเรื่องที่2)//ฉัตรฤดี ลีลาสุขสันต์
10 การจัดทำบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่นเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน (ผลงานลำดับที่ 1)//ฉัตรฤดี ลีลาสุขสันต์
11 แนวทางการเขียนหนังสือราชการเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (ผลงานเรื่องที่ 2)//ขนิษฐา ละอองทอง
12 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (ผลงานลำดับที่ 1)//ขนิษฐา ละอองทอง
13 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเอกสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผลงานลำดับที่ 2)//นิภาภรณ์ ชูจันทร์
14 การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี (ผลงานลำดับที่ 1)//นิภาภรณ์ ชูจันทร์
15 แนวทางการดำเนินการรับสมัครทดสอบภาาษาเกาหลี และทักษะการทำงาน(Point System) ผ่านการรับสมัครสอบออนไลน์ (ผลงานเรื่องที่ 2)//ธิดารัตน์ พุทธา
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 168498 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561