หน้าหลัก / คลังความรู้

ผลงานวิชาการ

 
จำนวนที่พบ 1800 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนจัดหางาน กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน (ผลงานเรื่องที่ 2)//ราตรี ชำนาญพงศ์
2 การขอคืนหลักประกันการจัดหางานในประเทศ ณ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน (ผลงานเรื่องที่ 1)//ราตรี ชำนาญพงศ์
3 การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ผลงานลำดับที่ 2)//สุริยา พรึงลำภู
4 การตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ผลงานเรื่องที่ 1)//สุริยา พรึงลำภู
5 แนวทางการพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาลในเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษเชียงราย (ผลงานเรื่องที่ 1)//นิธินันท์ วงศ์ชัยหิรัญ
6 การดำเนินงานพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และคความมั่นคง จังหวัดเชียงราย (ผลงานเรื่องที่ 1)//นิธินันท์ วงศ์ชัยหิรัญ
7 แนวทางการตรวจสอบและระงับการเดินทางของบุคคลที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ภายใต้พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ผลงานเรื่องที่ 2)//อรุณ ชัยญาณ
8 การตรวจสอบและระงับการเดินทางของบุคคลที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ณ ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ (ผลงานเรื่องที่ 1)//อรุณ ชัยญาณ
9 คู่มือการดำเนินคดีปกครองเฉพาะกรณีหักหลักประกันและสัญญาค้ำประกันตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ผลงานเรื่องที่ 2)//ถิรพัฒน์ เจตินัย
10 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ผลงานเรื่องที่ 1)//ถิรพัฒน์ เจตินัย
11 การพัฒนาแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ผลงานเรื่องที่ 2)//จันทร์รัตน์ รัตนจันทร์
12 ดำเนินการฟ้องคดีปกครอง ระหว่าง กรมการจัดหางานผู้ฟ้องคดี บริษัทธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ผู้ถูกฟ้องคดี (ผลงานเรื่องที่ 1)//จันทร์รัตน์ รัตนจันทร์
13 การเพิ่มประสิทธิภาพการการนำเข้าแรงงานเมียนมาตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MoU) กรณีศึกษา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร (ผลงานเรื่องที่ 2)//พงษ์สวัสดิ์ พวงเดช
14 การแก้ไขปัญหาการอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร (ผลงานเรื่องที่ 1)//พงษ์สวัสดิ์ พวงเดช
15 การวิเคราะห์ระบบการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2)//ณัฐกานต์ สาจำปา
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1551082 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561