หน้าหลัก / คลังความรู้

ผลงานวิชาการ

 
จำนวนที่พบ 1920 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การปรับปรุงแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคประมง (ผลงานเรื่องที่ 2 )//คำรพ ขวัญเรียง
2 ศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผลงานเรื่องที่ 1)//คำรพ ขวัญเรียง
3 การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการในยุค 4.0 ของจังหวัดเชียงใหม่ (ผลงานเรื่องที่ 2)//รุ่งรัตน์ มณีโชติ
4 การจัดทำคำขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อดำเนินการศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (OSS) สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ (ผลงานเรื่องที่ 1)//รุ่งรัตน์ มณีโชติ
5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ กรณีอาชีพนวดไทย (ผลงานเรื่องที่ 2)//เมธี รัตนเสนีย์
6 การสืบเบาะแสผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการดำเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อนเพื่อการป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)//เมธี รัตนเสนีย์
7 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน (ผลงานเรื่องที่ 2 )//สุรศักดิ์ จันทร์รัตน์
8 การดำเนินการตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ กรณีด่านตรวจคนหางานสุไหงโก-ลก (ผลงานเรื่องที่ 1)//สุรศักดิ์ จันทร์รัตน์
9 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรีช่วงปี 2560 -2562 (ผลงานเรื่องที่ 2)//อำนาจ สังข์ศรีแก้ว
10 การเสนอแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 (ผลงานเรื่องที่ 1)//อำนาจ สังข์ศรีแก้ว
11 การพัฒนาการตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2)//สมชาย ละอองทอง
12 การตรวจสอบสำนักงาน/บริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและบริษัทจัดหางานให้คนหางานไปทำงานต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)//สมชาย ละอองทอง
13 การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน (ผลงานเรื่องที่ 2)//นิลวรรณ ม่วงเจริญ
14 การตรวจสอบการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ผลงานเรื่องที่ 1)//นิลวรรณ ม่วงเจริญ
15 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของสายด่วน 1694 (1506 กด 2) (ผลงานเรื่องที่ 2)//อนุพงค์ ลีละประถม
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1707720 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561