[ยินดีต้อนรับ ]
ประวัติห้องสมุด
สถานที่ตั้ง
ระบบการจัดหมวดหมู่
ประเภทของทรัพยากร
ระเบียบการใช้งาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสมาชิก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการยืมคืน
สถิติหนังสือเข้ารายเดือน
สถิติโสตทัศนวัสดุเข้า
ข่าวออนไลน์
หน่วยงานต่างๆ
    โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
1. ข้อมูลผู้ตอบ
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

 ข่าวกรมการจัดหางาน บริษัท Formosa Industriea Corporation มีความประสงค์ขอจ้างแรงงานไทยโดยรัฐจัดส่ง 150 คน (19/12/2557)  นายจ้าง...อย่าลืม!!!ยื่นบัญชีรายชื่อต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2558 (30/10/2557)

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ข่าวทั้งหมด
 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" วันที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (20/03/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานใหญ่ เพื่อคนไทยมีงานทำ เนื่องในวาระครบ ๑๕๐ ปี จังหวัดมหาสารคาม วันอาทิตย์ที่ 29มีนาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (03/03/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เชิญร่วมงาน"นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เพื่อคนไทยมีงานทำ" วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (11/02/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ข่าวกรมการจัดหางาน บริษัท Formosa Industriea Corporation มีความประสงค์ขอจ้างแรงงานไทยโดยรัฐจัดส่ง 150 คน (19/12/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 นายจ้าง...อย่าลืม!!!ยื่นบัญชีรายชื่อต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2558 (30/10/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 การขยายระยะเวลาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา (06/08/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
  Department of Employment Library
จำนวนผู้ใช้สะสม : 77