[ยินดีต้อนรับ ]
ประวัติห้องสมุด
สถานที่ตั้ง
ระบบการจัดหมวดหมู่
ประเภทของทรัพยากร
ระเบียบการใช้งาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสมาชิก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการยืมคืน
สถิติหนังสือเข้ารายเดือน
สถิติโสตทัศนวัสดุเข้า
ข่าวออนไลน์
หน่วยงานต่างๆ
    โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
1. ข้อมูลผู้ตอบ
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก


อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ข่าวทั้งหมด
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน P.S.U Trang job Fair วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง (05/02/2559)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาชุมพร) (02/02/2559)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง (27/01/2559)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
  Department of Employment Library
จำนวนผู้ใช้สะสม : 141