[ยินดีต้อนรับ ]
ประวัติห้องสมุด
สถานที่ตั้ง
ระบบการจัดหมวดหมู่
ประเภทของทรัพยากร
ระเบียบการใช้งาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสมาชิก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการยืมคืน
สถิติหนังสือเข้ารายเดือน
สถิติโสตทัศนวัสดุเข้า
ข่าวออนไลน์
หน่วยงานต่างๆ
    โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
1. ข้อมูลผู้ตอบ
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก


อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ข่าวทั้งหมด
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (17/04/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 6/2558 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (10/04/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างบ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย (07/04/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐ ร่วมกับ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ (31/03/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 จังหวัดระยอง โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานจังหวัระยอง" วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 (เวลา 08.30-16.30 น.) ณ Star Center (ตึกใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (30/03/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
  Department of Employment Library
จำนวนผู้ใช้สะสม : 166