[ยินดีต้อนรับ ]
ประวัติห้องสมุด
สถานที่ตั้ง
ระบบการจัดหมวดหมู่
ประเภทของทรัพยากร
ระเบียบการใช้งาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสมาชิก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการยืมคืน
สถิติหนังสือเข้ารายเดือน
สถิติโสตทัศนวัสดุเข้า
ข่าวออนไลน์
หน่วยงานต่างๆ
    โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
1. ข้อมูลผู้ตอบ
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

 นายจ้าง...อย่าลืม!!!ยื่นบัญชีรายชื่อต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2558 (30/10/2557)

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ข่าวทั้งหมด
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 - 17.00 น. ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (19/11/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2558 "ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง (18/11/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (18/11/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (18/11/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 (17/11/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ The Outdoor ชั้น 2 (โลตัสศรีนครินทร์) (17/11/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานสมุทรสาคร วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้างบิ๊กซี สาขามหาชัย เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. (13/11/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2558" วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (12/11/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริห่ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (11/11/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 นายจ้าง...อย่าลืม!!!ยื่นบัญชีรายชื่อต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2558 (30/10/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 การขยายระยะเวลาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา (06/08/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
  Department of Employment Library
จำนวนผู้ใช้สะสม : 35