[ยินดีต้อนรับ ]
ประวัติห้องสมุด
สถานที่ตั้ง
ระบบการจัดหมวดหมู่
ประเภทของทรัพยากร
ระเบียบการใช้งาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสมาชิก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการยืมคืน
สถิติหนังสือเข้ารายเดือน
สถิติโสตทัศนวัสดุเข้า
ข่าวออนไลน์
หน่วยงานต่างๆ
    โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
1. ข้อมูลผู้ตอบ
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

 ข่าวกรมการจัดหางาน บริษัท Formosa Industriea Corporation มีความประสงค์ขอจ้างแรงงานไทยโดยรัฐจัดส่ง 150 คน (19/12/2557)  นายจ้าง...อย่าลืม!!!ยื่นบัญชีรายชื่อต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2558 (30/10/2557)

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ข่าวทั้งหมด
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๘" ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๖ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ (02/03/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2558 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี (23/02/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ. บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (23/02/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (17/02/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เชิญร่วมงาน"นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เพื่อคนไทยมีงานทำ" วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (11/02/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เพื่อคนไทยมีงานทำ" วันที่ 20-21 มีนาคม 2558 ณ Star Center (ตึกใหม่) เวลา 09.00 - 17.00 น. (05/02/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 25-26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ (04/02/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ประกาศห้องสมุดกรมการจัดหางาน จะทำการปิดห้องสมุดเช็คหนังสือประจำปี งดบริการยืม ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 งดให้บริการทุกอย่าง ตั้งแต่วันที่ 12 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 (23/01/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ข่าวกรมการจัดหางาน บริษัท Formosa Industriea Corporation มีความประสงค์ขอจ้างแรงงานไทยโดยรัฐจัดส่ง 150 คน (19/12/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 นายจ้าง...อย่าลืม!!!ยื่นบัญชีรายชื่อต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2558 (30/10/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 การขยายระยะเวลาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา (06/08/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
  Department of Employment Library
จำนวนผู้ใช้สะสม : 115