[ยินดีต้อนรับ ]
ประวัติห้องสมุด
สถานที่ตั้ง
ระบบการจัดหมวดหมู่
ประเภทของทรัพยากร
ระเบียบการใช้งาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสมาชิก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการยืมคืน
สถิติหนังสือเข้ารายเดือน
สถิติโสตทัศนวัสดุเข้า
ข่าวออนไลน์
หน่วยงานต่างๆ
    โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
1. ข้อมูลผู้ตอบ
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก


อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ข่าวทั้งหมด
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาชุมพร) วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 (27/11/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "กิจกรรมนัดพบแรงงาน" ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (25/11/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ THE OUTDOOR หน้าโลตัสศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ (24/11/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จัดงานนัดพบแรงงาน"งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ซ.บางนา - ตราด 34 บางนา กรุงเทพมหานคร (24/11/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี (16/11/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง (03/11/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
  Department of Employment Library
จำนวนผู้ใช้สะสม : 236