ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดกรมการจัดหางานได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2537 หลังจากได้สถาปนากรมการจัดหางานเมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2536 โครงสร้างของห้องสมุดกรมการจัดหางาน สังกัดกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา โดยมีนายสินไชย เหรียญตระกูล ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน
ห้องสมุดตั้งอยู่ที่ตึก 10 ชั้นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขณะนั้นห้องสมุดมีพื้นที่ให้บริการน้อยมาก มีพื้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตร มีทรัพยากรทั้งหมดประมาณ 500 เล่ม เนื่องจากขณะนั้นตึก 15 ชั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2542 ตึกกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสร้างเสร็จห้องสมุดได้ย้ายมาอยู่ชั้นที่ 15 มีพื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตรซึ่งทำให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ห้องสมุดสามารถปรับปรุง วัสดุครุภัณฑ์ในการตกแต่งห้อง และสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้น พร้อมทั้งการจัดเก็บและการค้นคว้าทรัพยากรสารนิเทศใหม่โดยการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและอื่น ๆ อีกมากมาย ในช่วงเวลานั้นห้องสมุดมีทรัพยากรฯทั้งหมดประมาณ 10,000 เล่ม ห้องสมุดเริ่มพัฒนาโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการให้ความรู้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปดังนั้นการเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการก็จะได้รับการสนับสนุนจนทำให้ห้องสมุดมีเงินงบประมาณปีละ148,000 บาทในการจัดซื้อทรัพยากรฯ และต่อมาได้ทำโครงการปรับปรุงห้องสมุดกรมการจัดหางานถ สู่ระบบอัตโนมัติ (โครงการจ้างผู้ว่างงานจากวิกฤติเศรษฐกิจภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ) ถ ทำให้ห้องสมุดได้ลูกจ้าง 5 คน มาสนับสนุนทำให้ห้องสมุดเปลี่ยนแปลงระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือถ ระบบทศนิยมดิวอี้มาเป็นการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบ ILO THESAURUS โดยนำระบบดังกล่าวถ มาจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ระบบนี้เป็นการจัดหมวดหมู่หนังสือที่เน้นด้านแรงงานถ โดยเฉพาะ การค้นหาข้อมูลสามารถกระทำได้รวดเร็วและสะดวกกว่าการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ ซึ่งการจัดหมวดหมู่หนังสือขององค์การแรงงานระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น 19 หมวด
ต่อมาได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยการนำระบบ CDS/ISIS มาใช้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์2541 สามารถค้นหาข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ได้แต่ไม่สะดวกมากนัก ดังนั้นจึงได้คิดทำระบบใหม่ขึ้นมาเรียกว่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2541 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลงานด้านต่าง ๆ ของห้องสมุดอย่างต่อเนื่องและครบวงจร แล้วเชื่อมต่อระบบกับผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย และโทรคมนาคมทำให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและเรียกข้อมูลที่ต้องการ โดยการอ่านเนื้อหาบางส่วนจากสารบัญ โดยการสั่งบันทึก(SAVE) หรือพิมพ์ และหากต้องการข้อมูลวิชาการไปใช้ในอ้างอิงในรูปแบบผลงานวิชาการทั้งเล่ม (FULL TEXT) ก็สามารถนำข้อมูลที่ต้องการไปใช้ โดยผ่านระบบอินทราเน็ต(INTRANET) จนถึงปัจจุบัน


กลับหน้าจอหลัก