ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2542

เพื่อให้การบริการห้องสมุดกรมการจัดหางาน เป็นไปด้วยความเหมาะสม สะดวกและเรียบร้อยแก่ผู้ใช้ห้องสมุดโดยทั่วถึงกัน กรมการจัดหางานจึงได้ วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2542"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2537
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
" บรรณารักษ์ " หมายความว่า หัวหน้างานห้องสมุดกรมการจัดหางาน
" เจ้าหน้าที่ห้องสมุด " หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องสมุดกรมการจัดหางาน
" บัตรสมาชิกห้องสมุด " หมายความว่า บัตรอนุญาตที่ใช้ในการยืมและคืนหนังสือของห้องสมุดกรมการจัดหางาน
ข้อ 5 ให้หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา และบรรณารักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลการใช้ห้องสมุด กรมการจัดหางาน และให้ผู้อำนวยการกองวิชาการ และแผนงานรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 
หมวด 1
เวลาทำงาน
ข้อ 6 ห้องสมุดกรมการจัดหางานจะให้บริการ ตามวันทำการของราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00
 
หมวด 2
ประเภทสมาชิก
ข้อ 7 ประเภทสมาชิก มี 3 ประเภท
     (1) ประเภทสามัญ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำสังกัดกรมการจัดหางาน
     (2) ประเภทวิสามัญ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำสังกัดหน่วยงานอื่น ในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
     (3) ประเภทสมทบ หมายถึง ข้าราชการ บำนาญในสังกัดกรมการจัดหางาน
 
หมวด 3
บุคคลที่มีสิทธิใช้ห้องสมุด
ข้อ 8 บุคคลต่อไปนี้มีสิทธิใช้ห้องสมุดได้ ดังนี้
     (1) ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และข้าราชการบำนาญ ในสังกัดกรมการจัดหางาน
     (2) ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ข้อ 9 บุคคลดังกล่าวในข้อ 8 (1) จะยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดได้โดยบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ ห้องสมุดเป็นผู้ออกบัตรอนุญาตให้โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ในการยืมหนังสือทุกครั้ง ผู้ใช้ห้องสมุด ต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุดกรมการจัดหางานมาแสดงด้วยทุกครั้ง บัตรสมาชิกห้องสมุดกรมการจัดหางาน จะออกให้แก่บุคคลตามความในข้อ 7
ข้อ 10 บุคคลดังกล่าวในข้อ 8(2) มีสิทธิใช้ห้องสมุดค้นคว้าได้ แต่ไม่มีสิทธิยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด
 
หมวด 4
ประเภททรัพยากรสารนิเทศ
ข้อ 11 หนังสือแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
     (1) หนังสือทั่วไป ที่สามารถยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ ตำรา และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งห้องสมุดมิได้ระบุห้าม
     (2) หนังสือที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ วารสารหรือหนังสือพิมพ์รายวันฉบับปัจจุบัน หนังสือ หายาก หนังสืออ้างอิง เช่น สารานุกรม พจนานุกรม คู่มือ ทำเนียบนาม และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ห้องสมุดระบุห้ามยืม
     (3) สิ่งพิมพ์รัฐบาลหมายถึง สิ่งพิมพ์และวัสดุที่หน่วยงานราชการจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกเป็นการเผยแพร่ผลงาน หรือรายงานความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าทางวิชาการที่หน่วยงานราชการนั้น ๆเกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานประจำปี สถิติ สำมะโน กฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบ รายงานการประชุม รายงานการอบรมสัมมนา รายงานการวิจัย รายงาน การสำรวจ การประเมินผล โครงการพัฒนา รายงานการไปดูงาน งบประมาณ ประมวลรายได้ แผนที่ ชีวประวัติและผลงาน ปาฐกถา คำบรรยาย ข่าว แถลงการณ์ สมุดปกขาว พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท คำปราศรัย และสุนทรพจน์
     (4) หนังสือลักษณะพิเศษ หมายถึง สิ่งพิมพ์และวัสดุที่ไม่สามารถจัดเป็นหนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิงวารสาร สิ่งพิมพ์รัฐบาล และเอกสาร ได้แก่ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หนังสืออนุสรณ์ หนังสืออนุสรณ์งานศพ เอกสารลักษณะพิเศษที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
     (5) อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ เทปคาสเซ็ท ม้วนวีดีโอ ซีดีรอม แผ่นดิสเก็ต
 
หมวด 5
กำหนดเวลายืม
ข้อ 12 หนังสือตามความในข้อ11(1) (3) (4) (5)ให้ยืมออกนอกห้องสมุดได้ตามกำหนดเวลา ดังนี้
     (1) หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์รัฐบาล และหนังสือลักษณะพิเศษ กำหนดเวลายืมครั้งละ ไม่เกิน 7 วัน
     (2) วารสารฉบับไม่ปัจจุบัน กำหนดเวลายืมฉบับละ 3 วัน
     (3) อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ กำหนดเวลายืมครั้งละไม่เกิน 3 วัน (ทั้งนี้ ในข้อ 12 (1) (2) (3) ยืมได้รวมกันไม่เกิน 5 รายการ)
     (4) ข้าราชการ และลูกจ้างประจำใน ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการจัดหางาน และสมาชิกประเภทสมทบสามารถยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดตาม วรรคหนึ่งได้ไม่เกิน 15 วัน
     (5) อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ เทปคาสเซ็ท ม้วนวีดีโอ ซีดีรอม แผ่นดิสเก็ต
ข้อ 13 ห้องสมุดขอสงวนสิทธิในการเรียกหนังสือจากผู้ยืมคืนก่อนกำหนดในกรณี ดังต่อไปนี้
     (1) เมื่อมีผู้ต้องการจำเป็นเร่งด่วนที่จะใช้หนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ
     (2) เพื่อการสำรวจหนังสือ
     (3) อื่นๆ แล้วแต่กรณีตามความจำเป็น
 
หมวด 6
วิธีปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุดกรมการจัดหางาน
ข้อ 14 ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง โดยระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ 15 หนังสือภายในห้องสมุด ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือจากชั้นได้เอง หรือโดยการแนะนำ จากบรรณารักษ์ ผู้ใช้ต้องอ่านหรือค้นคว้า ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้บริการ เมื่อใช้หนังสือเสร็จแล้วนำมาเก็บ ในที่ที่บรรณารักษ์เตรียมไว้ให้
ข้อ 16 การยืมหนังสือออกจากห้องสมุดกระทำได้ โดยวิธีการ ดังนี้
     (1) ผู้ยืมหนังสือต้องมายืมด้วยตนเองทุกครั้ง
     (2) ผู้ยืมจะต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุดกรมการจัดหางานมาแสดงต่อบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกครั้ง
     (3) ในการยืมทุกครั้ง บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะประทับวันหรือทำรายการ วันกำหนดส่งที่หนังสือ
ข้อ 17 การคืนหนังสือกระทำได้ดังนี้
     (1) ส่งคืนด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นมาคืนแทน ตามวันกำหนดส่ง
     (2) ส่งคืนด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมาคืนแทนก่อนวันกำหนดส่ง
     (3) ส่งคืนด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นแทนหลัง วันกำหนดส่ง โดยต้องเสียค่าปรับตามข้อ 27
ข้อ 18 การต่ออายุยืมหนังสือกระทำได้ดังนี้
     (1) ปฏิบัติตามข้อ 16 (1) (2)
     (2) ในการต่ออายุการยืมทุกครั้ง ต้องนำหนังสือที่ต้องการจะต่ออายุมาแสดงต่อบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกครั้ง เพื่อประทับตราวันกำหนดส่ง
     (3) การต่ออายุหนังสือให้ต่ออายุได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ( หนังสือเล่มเดิมซึ่งยืมไปแล้ว ยังใช้ไม่แล้วเสร็จ) ยกเว้นสมาชิกประเภทวิสามัญ ไม่สามารถต่ออายุการยืมได้ เว้นแต่การยืมมีระยะเวลาห่างเกิน 1 สัปดาห์
     (4) ระยะเวลาการยืมให้นำความในข้อ 12 มาใช้บังคับ
 
หมวด 7
มารยาทในการใช้ห้องสมุดกรมการจัดหางาน
ข้อ 19 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด เพื่อมิให้ก่อความรำคาญและทำลายสุขภาพผู้อื่น
ข้อ 20 ผู้ใช้ห้องสมุดต้องไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
ข้อ 21 ผู้ใช้ห้องสมุดต้องไม่นำอาหาร หรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
ข้อ 22 ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายสุภาพ
 
หมวด 8
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้ห้องสมุดกรมการจัดหางาน และผู้ยืมหนังสือ
ข้อ 23 ห้ามผู้ใช้ห้องสมุดนำกระเป๋า หรือถุงย่ามเข้าห้องสมุด โดยผู้ใช้บริการสามารถวาง สิ่งของไว้บนชั้นที่บรรณารักษ์จัดเตรียมไว้ให้
ข้อ 24 ห้ามนำของมีคมเข้าห้องสมุด ( คัตเตอร์ - หรือ กรรไกร )
ข้อ 25 ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาตทุกครั้ง
ข้อ 26 ห้ามผู้ใช้ห้องสมุดทำลาย ขีดฆ่า หรือฉีกขาดหนังสือโดยเด็ดขาด
ข้อ 27 ผู้ยืมหนังสือต้องรับผิดชอบในกรณี ดังต่อไปนี้
     (1) ผู้ยืมหนังสือ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจเช็คสภาพหนังสือก่อนยืม กระทั่งส หนังสือในสภาพเดิมทุกครั้งหากมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น บรรณารักษ์อาจให้ผู้ยืมชดใช้ตามสภาพของ หนังสือหรือตามความเหมาะสม
     (2) หากมีการสูญหาย ผู้ยืมต้องรับผิดชอบโดยการซื้อมาชดใช้ หรือในกรณีหามาชดใช้ไม่ได้ ต้องเสียค่าปรับเป็น 2 เท่าของราคาหนังสือ ส่วนหนังสือที่ไม่ปรากฏราคา บรรณารักษ์จะประเมินราคาหนังสือเป็นเงินเพื่อคิดเป็นค่าปรับ หนังสือหรือตามความเหมาะสม
      (3) หากผู้ยืมไม่ส่งหนังสือคืนตามวันที่กำหนดผู้ยืมต้องชำระเงินค่าปรับวันละ 2 บาท ต่อหนังสือ 1 เล่ม นับแต่วันที่ครบกำหนดเป็นต้นไป
ข้อ 28 ผู้ใช้ห้องสมุดที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืน ระเบียบนี้ ให้บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด พิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้
     ( (1) ตักเตือนด้วยวาจา
     (2) เชิญให้ออกนอกห้องสมุด
      (3) ตัดสิทธิการใช้ห้องสมุด
     (4) รายงานผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ฝ่าฝืน


กลับหน้าจอหลัก