ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ  

รหัส
ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ
AN  ประกาศคำสั่ง
AS กฤตภาค
AV โสตทัศนวัสดุ
C เอกสาร
CH เด็ก
FI นวนิยาย
I ข้อมูลข่าวสาร
M หนังสือ
MC เอกสารชุด
MR หนังสืออ้างอิง
MT ผลงานการวิจัย
N หนังสือพิมพ์
RE สำรอง
S วารสาร
SI ดัชนีวารสาร
TH วิทยานิพนธ์


กลับหน้าจอหลัก