[กลับหน้าหลัก]
Department of Employment Library
รายละเอียดของเอกสาร
ชื่อหนังสือ ปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในประเทศไทย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จงกล สุวรรณานนท์
ชนิดเอกสาร หนังสือ
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 708 จ - ป 2547
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองการเจ้าหน้าที่ , 2547
ลักษณะทางกายภาพ 68 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ
สารสังเขป แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง,แนวคิดที่เกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัฒน์,ทฤษฎีการย้ายถิ่น,ปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่น,ผลกระทบจากปัญหาแรงงานสัญชาติพม่าในไทย,ด้านการเมือง,ด้านสังคม,ด้านการสาธารณสุข,นโยบายและมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในไทย,นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองปี 2539,การปราบปรามจับกุมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย,ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินการแก้ปัญหาแรงงานพม่าในไทย,ปัญหาการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544,สรุปและข้อเสนอแนะ,ข้อเสนอแนะ ด้านการเมือง,ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม
วันที่บันทึกข้อมูล 29/07/2547
แฟ้มข้อมูล
ลำดับ สารบัญ เลขหน้า จำนวนที่เปิดใช้ แฟ้มข้อมูล
1 ปก คำนำ สารบัญ 1091
2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง,แนวคิดที่เกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัฒน์,ทฤษฎีการย้ายถิ่น,ปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่น,ผลกระทบจากปัญหาแรงงานสัญชาติพม่าในไทย,ด้านการเมือง,ด้านสังคม,ด้านการสาธารณสุข 1-27 1824
3 นโยบายและมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในไทย,นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองปี 2539,การปราบปรามจับกุมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 28-42 1300
4 ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินการแก้ปัญหาแรงงานพม่าในไทย,ปัญหาการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 43-51 1189
5 สรุปและข้อเสนอแนะ,ข้อเสนอแนะ ด้านการเมือง,ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม 52-64 1191
6 บรรณนุกรม 606
7 ผนวก 505

ปิดหน้าจอ