[กลับหน้าหลัก]
Department of Employment Library
Detail
Title การเพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวอาชีพและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
Author ฉัฐวสา ลักษณะภู่
Type หนังสือ
Language ไทย
Call_ilo ข 711 ฉ - ก 2547
Imprint อุทัยธานี : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี , 2547
Collation 95 หน้า. ตาราง.
ISBN
Subject ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
Keyword ความหมายการแนะแนวและการให้คำปรึกษา,ประเภท หลักการสำคัญของการแนะแนว,ความหมายการแนะแนวอาชีพและการให้คำปรึกษาด้าอาชีพ,วิวัฒนาการการแนะแนวอาชีพ,ทฤษฎีการเลือกอาชีพ,การพัฒนาบุคลิกภาพ,ประเภทการเลือกอาชีพ,หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ,การจำแนกบุคคลตามประเภทบุคลิกภาพ,ระบบในการให้คำปรึกษา,กระบวนการและหลักการแนะแนวและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ,การแนะแนวอาชีพที่มีประสิทธิภาพ,การแนะแนวอาชีพและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพของกรมการจัดหางานในปัจจุบัน,หลัการสำคัญที่ผู้ให้คำปรึกษาควรใช้ในขณะให้บริการ
File
Item Contents Page No File
1 การเพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวอาชีพและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
2 ความหมายการแนะแนวและการให้คำปรึกษา,ประเภท หลักการสำคัญของการแนะแนว,ความหมายการแนะแนวอาชีพและการให้คำปรึกษาด้าอาชีพ,วิวัฒนาการการแนะแนวอาชีพ,ทฤษฎีการเลือกอาชีพ 1-29
3 การพัฒนาบุคลิกภาพ,ประเภทการเลือกอาชีพ,หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ,การจำแนกบุคคลตามประเภทบุคลิกภาพ,ระบบในการให้คำปรึกษา 30-69
4 กระบวนการและหลักการแนะแนวและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ,การแนะแนวอาชีพที่มีประสิทธิภาพ,การแนะแนวอาชีพและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพของกรมการจัดหางานในปัจจุบัน,หลัการสำคัญที่ผู้ให้คำปรึกษาควรใช้ในขณะให้บริการ 70-96
5 บรรณานุกรม,ภาคผนวก