Department of Employment Library
รายละเอียดของเอกสาร
 ชื่อหนังสือ ตัวอย่างคดีแรงงานที่นายจ้างชนะคดี
 ชื่อผู้แต่ง สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
 ชนิดเอกสาร หนังสือ
 ภาษา ไทย
 เลขหมู่ 04.01.6 ส 111 ต 2558
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอช อาร์ , ม.ป.ป.
 ลักษณะทางกายภาพ 208 หน้า
 ISBN 978-616-7444-60-4
 ราคา 200 บาท
 หัวเรื่อง กฎหมายแรงงาน,แรงงานสัมพันธ์,การเจรจาต่อรอง,ข้อพิพาทแรงงาน,การนัดหยุดงาน,ศาลแรงงาน
 หัวเรื่องภาษาอังกฤษ LABOUR LAW,LABOUR RELATIONS,COLLECTIVE BARGAINING,LABOUR DISPUTES
 สารสังเขป คดีเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่นายจ้างชนะคดี,ลาออกก่อนวันอนุมัติให้ปรับค่าจ้างต้องให้ย้อนหลังหรือไม่,คดีเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่นายจ้างชนะคดี,การพักงานเป็นการลงโทษอย่างหนึ่ง แต่ทำไหมถูกฟ้อง,คดีเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่นายจ้างชนะคดี,ลูกจ้างขาดงาน 3 วัน จะเลิกจ้างตั้งแต่วันไหน,คดีเกี่ยวกับการเป็นนายจ้าง ลูกจ้างกันที่นายจ้างชนะ,คดีเกี่ยวกับอำนาจศาลที่นายจ้างขนะคดี,คดีเกี่ยวกับประกีนสังคมชนะคดี,โรงพยาบาลตามบัตรผ่าตัดให้ แต่ผู้ประกันตนไปที่อื่น จะเบิกเงินประกันสังคมได้หรือไม่
สถานะแต่ละเล่ม
เลขทะเบียน ที่ตั้ง สถานะ กำหนดส่ง สมาชิกที่ยืม สถานะการจอง
27265 LIB.DOE ดูที่ชั้นหนังสือ