Department of Employment Library
รายละเอียดของเอกสาร
 ชื่อหนังสือ ปกเกล้าธรรมราชา
 ชื่อผู้แต่ง สถาบันพระปกเกล้า
 ชนิดเอกสาร หนังสือ
 ภาษา ไทย
 เลขหมู่ 6 19.04.2 ส 111 ป 2558
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ธรรมดาเพรส , 2558
 ลักษณะทางกายภาพ 280 หน้า. ภาพประกอบ.
 ISBN 978-616-7851-02-0
 ราคา 85 บาท
 หัวเรื่อง เอกสารปฐมภูมิ,ชีวประวัติ,ชนชั้นสูง
 หัวเรื่องภาษาอังกฤษ PRIMARY DOCUMENTS,BIOGRAPHY,UPPER CASS
 สารสังเขป สยามในกระแสธาร,สยามเมื่อยามประสูติ,ทรงศึกษา ณ สหราชอาณาจักร,สุภาพบุรุษอีตัน,ก่อนขึ้นครองราชย์,แรกทรงรับราชการทหาร,ทรงอภิเษก,ทรงครองสิริราชสมบัตื,ทรงปรับเปลี่ยนพระราชพิธีให้เข้ายุคสมัย,เสด็จฯพระราชดำเนินทั่วถิ่นดินสยาม,สืบสานแผ่นดิ,กำเนิดราชบัญฑิตยสภา,การพัฒนาคมนาคม : ววิทยุกระจายเสียง,พระราชนิยมในพระปกเกล้า,วังไกลกังวล,ศษลาเฉลิมกรุง,ทางสายพระราชไมตรี,พระบรมโชบายด้านการต่างประเทศ,สยามก้าวหน้า ธรรมราชาครองแผ่นดิน,๑๕๐ ปี แผ่นดินรัตนโกสินทร์,ธ ทรงธรรมกับวิวัตนาการการปกครองของสยาม,หลังเปลี่ยนแปลงการรปกครอง,เสด็จสู่สวรรคาลัยและหลังรัชสมัย
สถานะแต่ละเล่ม
เลขทะเบียน ที่ตั้ง สถานะ กำหนดส่ง สมาชิกที่ยืม สถานะการจอง
27359 ตู้ที่ 25 ชั้นที่ 1 ดูที่ชั้นหนังสือ