Department of Employment Library
รายละเอียดของเอกสาร
ชื่อหนังสือ ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสารธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาาาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK)เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ครั้งที่ ๕
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ชนิดเอกสาร หนังสือ
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข ส - ป 111 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2555
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง เอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์,การสมัครงาน
สารสังเขป ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสารธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาาาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK)เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ครั้งที่ ๕
แฟ้มข้อมูล
ลำดับ สารบัญ เลขหน้า จำนวนที่เปิดใช้ แฟ้มข้อมูล
1 ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสารธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาาาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK)เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ครั้งที่ ๕ 133