Department of Employment Library
รายละเอียดของเอกสาร
ชื่อหนังสือ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความต้องการแรงงานไทยในไต้หวัน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ชนิดเอกสาร หนังสือ
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 105 ส - ค 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2556
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(5)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
สารสังเขป ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความต้องการแรงงานไทยในไต้หวัน
แฟ้มข้อมูล
ลำดับ สารบัญ เลขหน้า จำนวนที่เปิดใช้ แฟ้มข้อมูล
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความต้องการแรงงานไทยในไต้หวัน 182