Department of Employment Library
รายละเอียดของเอกสาร
ชื่อหนังสือ วันนัดพบแรงงานโคราช 49 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2549 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ชนิดเอกสาร หนังสือ
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 604 ส - ข 2549
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดหางานนครราชสีมา , 2549
ลักษณะทางกายภาพ 1 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ข่าวสาร, ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสังเขป วันนัดพบแรงงานโคราช 49 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2549 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์
แฟ้มข้อมูล
ลำดับ สารบัญ เลขหน้า จำนวนที่เปิดใช้ แฟ้มข้อมูล
1 วันนัดพบแรงงานโคราช 49 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2549 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ 1 388
2 แบบแจ้งตำแหน่งงานว่าง 1 442