Department of Employment Library
รายละเอียดของเอกสาร
ชื่อหนังสือ การจัดทำโครงการทะเบียนนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
ชนิดเอกสาร หนังสือ
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 104 ศ - ก 2550
พิมพลักษณ์ จังหวัดขอนแก่น : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น , 2550
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป การจัดทำโครงการทะเบียนนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
แฟ้มข้อมูล
ลำดับ สารบัญ เลขหน้า จำนวนที่เปิดใช้ แฟ้มข้อมูล
1 การจัดทำโครงการทะเบียนนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 592