หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9 / 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP แทนแบบ สขร.1)

จำนวน 419 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
15 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)//สำนักงานเลขานุการกรม
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3624582 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561