หน้าหลัก / คลังความรู้

ผลงานวิชาการ

 
จำนวนที่พบ 2069 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุกงานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว (ผลงานเรื่องที่ 2)//อลงกรณ์ แต้มแก้ว
2 การตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้าง และสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดสตูล (ผลงานเรื่องที่ 1)//อลงกรณ์ แต้มแก้ว
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคำร้องทุกข์ในความผิดฐาน "จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต" (ผลงานเรื่องที่ 2)//สมชาย โคฮุด
4 การพิจารณารับแจ้งการจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีศึกษาสำนักงานจังหวดสมุทรสงคราม (ผลงานเรื่องที่ 1)//สมชาย โคฮุด
5 การพัฒนาการจัดทำบัญชีรายการข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน (Lanbour Market Data Catalogue) (ผลงานเรื่องที่ 2)//จริยา มณีรัตน์
6 การรวบรวมข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผลงานเรื่องที่ 1)//จริยา มณีรัตน์
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ในพื้นจังหวัดอำนาจเจริญ (ผลงานเรื่องที่ 2)//เพ็ญพักตร์ พวงยอด
8 การตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ในพื้นจังหวัดอำนาจเจริญ (ผลงานเรื่องที่ 1)//เพ็ญพักตร์ พวงยอด
9 แนวทางปฎิบัติ (Standard Operating Procedure: SOP) ในการตรวจเยี่ยมองค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย (ผลงานเรื่องที่ 2)//สุทัชชา อดิศรเกษม
10 แนวทางการกำกับดูแลองค์การเอกชนต่างประเทศที่ดำเนินงานในประเทศไทย (ผลงานเรื่องที่ 1)//สุทัชชา อดิศรเกษม
11 การพัฒนารูปแบบการสำรวจและประมวลผลข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน (ผลงานเรื่องที่ 2)//เทอดชัย รวยสิน
12 หนังสือข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปี 2562 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 - 2565 (ผลงานเรื่องที่ 1)//เทอดชัย รวยสิน
13 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว (ผลงานเรื่องที่ 2)//กุลนิษฐ์ ศิริคง
14 การตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว (ผลงานเรื่องที่ 1)//กุลนิษฐ์ ศิริคง
15 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ผลงานเรื่องที่ 2)//ธวัชชัย พุ่มนาค
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3335305 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561